Strona główna » Wydarzenia »

prof Elżieta Wożniakowa Prezes Polka International Wrocław jedna z grona najbardziej wpływowych kobiet Dolnego Śląska

Organizacja: Polka International Wrocław, Polska
Kategoria:

 

Sylwetka naszej Kandydatki

 

Elżbieta Teresa Woźniakowa doktor nauk humanistycznych- filolog, pedagog

społeczny i socjolog wychowania, łączy pracę wykładowcy na uczelniach

wyższych z działalnością w życiu publicznym. Autorka wielu publikacji

poświęconych animacji kulturalnej, stylom życia kobiet, funkcjonowaniu

rodziny oraz badań nad wpływem rozwoju cywilizacji na kulturę czasu

wolnego i jakość życia różnych grup społecznych, szczególnie kobiet. Jest

autorką i realizatorką projektów i programów edukacyjnych, ukierunkowanych

na zmianę świadomości kobiet i wzmocnienie ich zaangażowania w sferę

publiczną

Z Jej nazwiskiem wiążą się pierwsze w Polsce studia kobiece , prowadzone

latach 1998-2001 na Dolnym Śląsku oraz czasopismo „Kobiecym Głosem",

wychodzące w latach 1999- 2004, którego była redaktorką naczelną. Od wielu

lat inicjuje i prowadzi społeczne kampanie promujące aktywność obywatelską

i polityczną kobiet. W roku 2003 organizowała w publicznych środkach

przekazu przedakcesyjną kampanię referendalną pt. Dajmy sobie szansę na

lepsze życie" i jako jedyna przedstawicielka polskich organizacji kobiecych

została zaproszona , przez Państwową Komisję Wyborczą ,na oficjalne

ogłoszenie wyników Referendum, które odbyło się 9 czerwca 2003 roku w

Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Wartościową spuścizną Elżbiety Woźniakowej jest wieloletnia tradycja

organizowania latach 1996-2008, spotkań tematycznych pn Wrocławskie

Spotkania Kobiet. Była inicjatorka i organizatorką 105 comiesięcznych

spotkań, w gościnnym Klubie Muzyki i Literatury. Uczestniczyło w nich ponad

3000 mieszkanek Dolnego Śląska.

Inicjatorka i współzałożycielką wrocławskiego Stowarzyszenia Kobiet

Aktywnych i Twórczych, była jego wieloletnią prezeską(1996-2009).

Współtworzyła Międzynarodowe Forum Kobiet Przedsiębiorczych, (1998), oraz

ogólnopolski związek organizacji kobiecych pn. Federacja Polskie Lobby Kobiet

(2006), jest wiceprezeską jej Zarządu.

 

 

2

Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.

W latach 2007-2011 reprezentowała organizacje kobiet w Radzie

Pozarządowych Organizacji Kulturalnych Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego.

 

Wśród wielu prac dr Elżbiety T. Woźniakowej, poświęconych problematyce

kobiet na szczególną uwagę zasługują: „Bezrobocie kobiet, (1998) . Zbiór

artykułów na temat genezy, instytucji, polityki społecznej i równouprawnienia

kobiet Unii Europejskiej pt. „Unia Europejska i MY" (2000) oraz praca

zbiorowa Kobiety w społeczeństwie. Trudne drogi wychodzenia z polskiego

zaścianka" (2006).

 

Dr Elżbieta T. Woźniakowa jest jedyną kobietą na Dolnym Śląsku, która

została uhonorowana Statuetką Nr 131 „ Zwyczajny- Niezwyczajny" przez

Program Pierwszy TVP(1999). Jej inicjatywy na rzecz integracji europejskiej

zostały zaprezentowane w Telewizji Austriackiej -ORF w ramach programu „

Connect Europea".(2001), Za wybitne osiągnięcia w upowszechnieniu wśród

kobiet wiedzy o Unii Europejskiej była nominowana do prestiżowej nagrody

„Kobiety Europy 2001". Jej aktywność społeczna oraz znaczący wkład w rozwój

współpracy kobiet ponad granicami zostały docenione przyznaniem

Międzynarodowego Dyplomu „Kobieta Wolontariusz". (2008) Z okazji

jubileuszu 20 lat działalności Demokratycznej Unii Kobiet, Rada Krajowa DUK

wyróżniła Ją „Szafirową Różą"- za zaangażowanie w przemiany społeczne ruchu

kobiecego (2010).

 

W marca 2011 została powołana do sieci Ambasadorów Promocji

Aktywności Kobiet na Dolnym Śląsku. Z Jej inicjatywy powstał ostatnio

wrocławski oddział Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet p.n. POLKA

International, którego misją jest krzewienie kultury i pielęgnowanie języka

polskiego oraz edukacja międzykulturowa w środowiskach kobiecych.

Autorski, trzyletni projekt edukacyjno-promocyjny p.n. „Akademia Kultury i

Języka Polskiego - Ponad Granicami", rozpoczął się pod koniec 2012 roku

organizacją we Wrocławiu konkursu „ Mistrzyni Sztuki Słowa - Ponad

Granicami", z udziałem 17 przedstawicielek polskich i polonijnych organizacji z

Białorusi, Ukrainy, Szwecji i Danii. Realizacja Konkursu jest planowana do roku

2015, jako impreza międzynarodowa, wzbogacająca program Europejskiej

Stolicy Kultury 2016.